Forside  |  

ÅbningstiderÅbningstider

Mandag       Lukket

Tirsdag        Lukket

Onsdag        Lukket

Torsdag       13:00-17:00

Fredag         13:00-17:00

Lørdag         13:00-17:00

Søndag        13:00-17:00

Helligdage    13:00-17:00

 

Fundats for Museet Holmen LøgumklosterFundats for Museet Holmen Løgumkloster

§ 1.

"Museet Holmen Løgumkloster" er en selvejende institution med hjemsted i Løgumkloster, Tønder Kommune.

 

§ 2.

Det er institutionens formål at drive museumsvirksomhed med tæt tilknytning til livsanskuelse både historisk og kunstnerisk. En årlig udstilling skal have kirke og kunst som det fremherskende tema. Desuden kan virksomheden omfatte andre kulturformidlende opgaver, der efter deres art og omfang er forenelig med hovedvirksomheden.

 

§ 3.

Virksomheden har hovedsæde i den institutionen tilhørende ejendom "Holmen", Østergade 13, Løgumkloster, matr. 1614.

 

§ 4.

"Museet Holmen" ledes af en bestyrelse på op til 12 medlemmer, hvortil flg. institutioner, foreninger mv. tilbydes at vælge 1 medlem hver:

Tønder Kommunalbestyrelse

Løgumkloster Refugium

Løgumkloster Menighedsråd

Løgumkloster Handels- og Håndværkerforening

Løgumkloster Borgerforening

Kunstmuseet i Tønder

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

Bestyrelsen kan supplere sig med medlemmer, der repræsenterer "Holmens faste brugere" eller som har særligt sagkundskab.

Valgperioden er den samme, som gælder for valg til kommunalbestyrelser.

Lønnet museumsleder kan ikke være medlem af bestyrelsen, men deltager i dens møder.

 

Inden for 3 måneder fra hver valgperiodes begyndelse konstituerer bestyrelsen sig med formand og

næstformand og nedsætter et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og et dertil valgt bestyrelsesmedlem.

Formanden kan ikke samtidig være kasserer eller regnskabsfører.

 

Bestyrelsen og forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden og fører en af bestyrelsen autoriseret protokol, hvori referat af forhandlinger og beslutninger indføres.

 

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for hele institutionens virksomhed og ejendom, idet den ansætter museumsleder, godkender beretning og regnskab, vedtager arbejdsplan og budget, samt vælger revisor(er). Inden for disse af bestyrelsen fastsatte rammer er forretningsudvalget ansvarlig for det daglige arbejde, der forestås af museumslederen, og hvortil der kan ansættes andet, lønnet personale.


§ 5.

Bestyrelsen kan nedsætte faste udvalg til at løse relevante opgaver med ansvar over for bestyrelsen,

 

§ 6.

Institutionen kan over for tredjemand forpligtes af formanden eller den, som bestyrelsen giver fuldmagt dertil. Bestyrelsen træffer sædvanlige afgørelser ved stemmeflerhed. Til erhvervelse, afståelse eller pantsætning af fast ejendom kræves dog tiltrædelse af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

 

§ 7.

Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af 2 regnskabskyndige personer eller af en statsautoriseret revisor.

 

§ 8.

Ændringer i denne fundats kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

 

§ 9.

Beslutning om institutionens ophævelse kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer i 2 møder med mindst 1 måneds mellemrum stemmer herfor, og at de vælgende organer - såfremt disse efter henvendelse fra bestyrelsen ønsker at benytte deres ret til at udtale sig - samtykker heri med 2/3 majoritet.

Museets ejendom og værdier tilfalder kommunen under forudsætning af, at kommunen vil overtage museets drift. I modsat fald skal ejendom og værdier med de vælgende organers billigelse overdrages til anden museumssammenhæng, alternativt til beslægtede formål.

 

§ 10.

Denne fundats træder i kraft den 12. december 2014